Skolos

Aktuali informacija susijusi su skolomis:

Skirtingų studijų programų kursų trukmė yra skirtinga, todėl skiriasi ir semestrų laikotarpiai. Taip pat ir „skolų savaitė vyksta skirtingais laikais. „Skolų savaitė“ dažniausiai vyksta paskutinę savaitę prieš sesijos pabaigą, kurios metu studentai turi galimybę taisytis savo kaupiamųjų pažymių dedamąsias dalis.

Koks studentas yra laikomas turinčiu studijų skolą?
• Studentas laikomas turinčiu studijų skolą, kai studijų dalyko / modulio kaupiamasis pažymys yra nepatenkinamas.

Neišlaikiau egzamino, kas dabar bus?
• Studentas, neišlaikęs studijų dalyko / modulio egzamino / neapgynęs projekto, turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą nemokamai perlaikyti ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas po sesijos 10 – 15 pabaigos. Studentas, turintis studijų skolą, savo lėšomis gali perlaikyti egzaminą/ginti projektą ne daugiau kaip 3 kartus, naujo studijų semestro metu

Ar galima taisytis akademines skolas esant studijų pertraukoje?
• Studentas, esantis studijų pertraukoje ar akademinėse atostogose, gali jų metu kartoti atskirus dalykus/modulio, iš kurių turėjo akademines skolas, arba jas perlaikyti.
Studentas moka už kartojamų dalykų kreditų skaičių.

Kaip mane vertina?
• Studijavimo pasiekimams vertinti kolegijoje taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai ir egzaminas arba projektas. Dalyko / modulio studijų programos apraše nurodoma, ar visų kaupiamojo vertinimo sistemos dalių laikymo rezultatas turi būti „išlaikyta“ ir įvertinta pažymiu. Kiekviename semestre studijuojamo dalyko / modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Rekomenduojama egzaminui arba projektui skirti ne mažiau kaip 50 proc. kaupiamojo pažymio.