Akademinių reikalų D.U.K.

Studijų pertauką galima pasiimt dėl įvairių asmeninių priežaščių (studijų petrauką galima pasiimti neprasidėjus sesijai, 1 arba 2 kartus per studijų laiktorapį, ne ilgiau nei metams). Akademines atostogas galima gauti tik su medicinine gydytojo pažyma, pavyzdžiui tokiais atvėjais: trauma, liga, motinystės/tėvystės atostogos. (pasiimti akademines atostogas galima bet kuriuo metu, o skaičius ir trukmė neribojami).

Studentas turi skolą tada, kai studijų dalyko kaupiamasis pažymys nepatenkinamas.

Rotacijos vertinamasis laikotarpis yra vieneri studijų metai (rugsėjo 1d.-rugpjūčio 31d). Šiuo laikotarpiu studentai, kurie turi VF vietas yra vertinami.  Taigi, studentai, kurie studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje, išsaugo šią vietą, jei per vertinamąjį laiktorapį atitinka gerai besimokančio studento kriterijus.Jei neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų – jis praranda finansuojamą vietą. Gerai besimokantis studentas – neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį (puikus 10-9, tipinis 8-7).

Kiekviename semestre 2-4 savaitės yra skiriamos studijų rezultatų įvertinimams (sesija). Visoms studijų programoms sesija gali vykti skirtingu metu, tai priklauso nuo studijų programos tvarkaraščio. Dažniausiai sesijos vyksta sausio mėnesį ir birželio mėnesį. Bendras sesijos datas galima rasti mokslo metų studijų grafike, kuris randasi www.kaunokolegija.lt -> studentams -> tvarkaraščiai ir pasirinkus savo fakultetą. Tačiau tikslesnės datos, kiekvienai studijų programai, skelbiamos savaitę prieš egzaminų sesiją (kolegijos tinklapyje ir informaciniuose stenduose).

Kūno kultūra nėra privaloma, bet rekomenduojama.

Norintiems studijuoti/atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą, reikia užpildyti paraiškas:

Rudens semestre (rugsėjo 10d. – spalio 10d.) – norintiems išvykti pavasario semestre.

Pavasario semestre (sausio 20d. – vasario 20d.) – norintiems išvykti pavasario semestre bei kitų metų rudens semestruose.

Norint vykti pagal Erasmus+, reikia kreiptis į savo fakulteto tarptautinės veiklos koordinatorių, su jo pagalba išsirinkti užsienio instituciją į kurią norite vykti ir užsiregistruoti aplikacijoje (registraciją dalyvauti atrankoje). Aplikaciją gali rasti www.kaukokolegija.lt -> studentams -> studijos/praktika užsienyje.

  • Vardines stipendijos – gauna itin gerų studijų rezultatų pasiekę Kauno kolegijos studentai, jie apdovanojami Lietuvos prezidentų – Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardo stipendijomis.
  •  
  • Skatinamosios stipendijos – skiriamos fakultetų dekanų skyriaus vadovų sprendimu. Skiriamos 10-12proc. kurso studijų programoje studijuojančių studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus.
  •  
  • Socialinė stipendija – šią stipendija gauna studentai, atitinkantys tam tikrus kriterijus (yra iš nepasiturinčios šeimos, turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę).
  •  
  • Vienkartinė stipendija – stipendija, skiriama studentams, studijuojantiems bet kuria studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio už aktyvią kultūros, mokslinę, visuomeninę, sporto veiklą, informacijos apie instituciją sklaidą, taip pat dėl artimųjų mirties, ligos, stichinės nelaimės ir/ar kitais panašiais atvejais, taip pat I kurso valstybės finansuojamose vietose pirmame semestre studijuojantiems studentams.

Studentas, pageidaujantis pereiti toje pačioje studijų programoje iš vienos studijų formos į kitą, fakulteto dekanui / studijų centro vadovui teikia prašymą raštu ne vėliau kaip per 10 naujojo semestro dienų. Studentas perkeliamas iš vienos studijų formos į kitą konkurso tvarka fakulteto dekano / studijų centro vadovo įsakymu, jeigu yra laisvų vietų.

Galima, tačiau tam turi būti pateikta priežastis (pvz.: nespėjama nuvykti į paskaitą, kuri vyksta kitame fakultete).

Kilus problemoms akademinėje, socialinėje ar dar kokioje nors kitoje srityje, galima kreiptis į savo katedros vedėją, taip pat fakulteto dekaną bei prodekaną. Neišsprendus problemos fakultete, galima kreiptis į centrinę administraciją, esančią Pramonės pr. 20. Arba tiesiog kreiptis į studentų atstovybę.

Pirmiausiai pasikalbėti su kursiokių ir išsaiškinti dėl kokių priežaščių jis nusirašinėja, plagijuoja. Tuomet pabandyti kartu su juo išspręsti problemą. Jeigu kursiokas piktybiškai nusirašinėja ir plagijuoja, tuomet kreiptis į katedros vedėją ar fakulteto dekaną.

Visų pirma, reikėtų pasiklausti dėstytojo ir pakalbėti su juo ką jis mano apie šią problemą ir/ar žada imtis veiksmų vėlavimo problemai sutvarkyti. Jei dėstytojas nėra sukalbamas ar problema nesisprendžia, tuomet kreiptis į katedros vedėją.

Kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą iki egzaminų sesijos pradžios, tuomet yra išsaugojama VF vieta ir nereikia mokėti pinigų.

Taip, iškart po sesijos yra vykdoma perlaikymų savaitė.

Pirmiausiai, paprašyti grupės seniūno, jog elektroniniu paštu arba telefonu susisiektų su dėstytoju ir paklaustų, galbūt dėstytojas tik vėluoja. Jei dėstytojas neateina, tuomet kreiptis į katedros vedėją.

Vykdyti apklausą, kurios metu būtų išsaiškinta ar dauguma grupiokų yra nepatenkinti seniūno darbu. Jei dauguma sutinka, jog seniūnas neatlieka savo pareigų, tuomet patariama vykdyti rinkimus iš naujo ir tai pranešti katedros vedėjai.

Taip. Praktinių užsiėmimų (pratybų, seminarų, laboratorinių darbų ir kt.) ir profesinės veiklos praktikos lankymas yra privalomas, išskyrus asmenis, kuriems suteiktas laisvas studijų lankymo grafikas.

Studentas, turintis studijų skolą, savo lėšomis gali perlaikyti egzaminą/ginti projektą ne daugiau kaip 3 kartus, naujo studijų semestro metu.

Fakulteto tvarkaraštį gali rasti: www.kaunokolegija.lt -> studentams -> tvarkaraščiai arba prisijungus prie MOODLE sistemos skiltyje „tvarkaraščiai“.

Perlaikymų tvarkaraštį galima rasti prisijungus prie MOODLE sistemos, pagrindiniame puslapyje, dešinėje pusėje „tvarkaraščiai“.

Nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 20 d. atsiradusios laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos paskirstomos vasario 21-28 dienomis. Nuo vasario 21 d. atsiradusios laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos užimamos rotacijos metu iki rugpjūčio 31 d.

Studentai turi kreiptis į Kolegijos administraciją, kad būtų įskaityti studijų toje pačioje arba kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai.

Praktinių užsiėmimų (pratybų, seminarų, laboratorinių darbų ir kt.) ir profesinės veiklos praktikos lankymas yra privalomas, išskyrus:

Studentui/-ei, turinčiam/-ai vaiką iki 3 metų;

Studentei nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

Neįgaliam arba lėtine liga sergančiam studentui;

Kitais atvejais – jei studento paskutinio semestro pažangumo vidurkis yra ne mažesnis kaip 8,0;

Išimtinais atvejais, akademinio padalinio vadovo nutarimu.