Vėlavimai #AKADEMINISTREČIADIENIS

Dėstytojai turi:

  • Vadovautis nustatytu darbo laiku ir laikytis darbo drausmės;
  • Nedelsiant pranešti, negalėdami nurodytu laiku atvykti į jųjų vedamą paskaitą arba negalėdami joje dalyvauti, savo tiesioginiam vadovui ir nurodyti vėlavimo arba neatvykimo į darbą priežastį.

Kolegijos darbo tvarkos taisyklių (toliau – Taisyklių) laikymasis yra viena iš darbo drausmės sudėtinių dalių. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė, reglamentuota darbo kodekse.

Neatvykus į darbą ilgiau kaip 4 val., be pateisinamos priežasties, yra skiriama drausminė nuobauda.

Kuomet akademinio padalinio administracija (arba patys dėstytojai asmeniškai) apie dėstytojų neatvykimą į numatytas paskaitas informuoja studijų grupių SENIŪNUS, tuomet jie TURI, kuo skubiau, tai pranešti savo grupės studentams.

Daugiau skaitykite: http://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2017/11/Kauno-kolegijos-darbo-tvarkos-taisykl%C4%97s.pdf

Studentai turi žinoti, kad:

  • Be pateisinamos priežasties praleidęs ir neatlikęs laboratorinių, praktinių, kontrolinių darbų, koliokviumų, studentas turi juos atlikti dėstytojo paskirtu ir suderintu su prodekanu/studijų vedėju laiku. Už šį papildomą dėstytojo darbą studentas moka kolegijai pagal studijų programoje numatytas valandas;
  • Studentui leidžiama laikyti egzaminą (ginti projektą) tik tuo atveju, jeigu jis semestro metu atsiskaitė visus studijų dalyko / modulio apraše numatytus tarpinius atsiskaitymus ir surinko tarpinių atsiskaitymų minimalų balą. Studentui nesurinkus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo – neleidžiama laikyti egzamino (ginti projekto).

Daugiau skaitykite: https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2018/07/Kauno-kolegijos-Studij%C5%B3-tvarka-2018-06.pdf