Studijų pertraukimas #AKADEMINISTREČIADIENIS

Galimi du studijų pertraukimo atvejai:

 • Studijų pertrauka
 • Akademinės atostogos

 Abiem atvejais studentas paliekamas studentų sąrašuose.

Studijų pertrauka:

 • Studijų pertrauka gali būti suteikiama studento prašymu, esant svarbioms asmeninėms priežastims.
 • Studijų pertrauka suteikiama akademinio padalinio vadovo įsakymu. Įsakyme nurodomos studijų pertraukos priežastys, studijų pertraukos pradžios ir sugrįžimo į studijas datos.
 • Studentas privalo grįžti iš studijų pertraukos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo semestro pradžios, paskutiniame studijų semestre – ne vėliau kaip iki baigiamojo darbo rengimo pradžios, numatytos studijų grafike.
 • Studijų pertrauka suteikiama ne ilgesniam kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpiui.
 • Studijų pertrauka nesuteikiama pirmų studijų metų pirmame semestre ir turintiems finansinių įsiskolinimų. Studijų pertrauką galima suteikti vieną kartą per visą studijų laikotarpį.

Akademines atostogos:

 • Studentui/ei, laikinai negalinčiam(-iai) tęsti studijų dėl ligos, nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros, suteikiamos akademinės atostogos, pateikus gydytojų konsultacinės komisijos pažymą arba vaiko gimimo liudijimą. Karo prievolę atliekantiems studentams akademinės atostogos suteikiamos pateikus jų karinę tarnybą patvirtinančius dokumentus.

Svarbu paminėti:

 • Suteikus studentui akademines atostogas ar studijų pertrauką, jis grįžta į studijas tomis pačiomis studijų finansavimo sąlygomis.
 • Studentas, išeidamas į studijų pertrauką arba akademines atostogas, privalo atsiskaityti su kolegija į dekanatą pristatydamas atsiskaitymo lapelį.
 • Studentui, esančiam akademinėse atostogose ar studijų pertraukoje, stipendija nemokama.
 • Studentui pateikus prašymą akademinio padalinio vadovo vardu, jis gali būti grąžintas studijuoti, nesibaigus studijų pertraukimo terminui.
 • Studentas, laiku negrįžęs iš akademinių atostogų arba studijų pertraukos, braukiamas iš studentų sąrašų rudens semestre ne vėliau kaip iki rugsėjo 25 d., pavasario semestre ne vėliau kaip iki vasario 25 d (išskyrus paskutinio studijų semestro studentus).