Studijų organizavimas

Studijų organizavimas

Aukštosios studijos kolegijoje vykdomos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos studijų ir mokymo programų registre įregistruotas  koleginių studijų programas.

Studijos kolegijoje organizuojamos pagal studijų grafiką, sudarytą kiekvienai studijų programai. Studijos organizuojamos pagal fakultetuose sudarytus semestro užsiėmimų tvarkaraščius, sudaromus ne vėliau kaip 1 savaitė iki semestro pradžios. Dėstytojui susirgus ar išvykus, daromi tvarkaraščio pakeitimai, kurie skelbiami atskiru dokumentu.

Vidutinė nuolatinių studijų semestro trukmė yra 20 savaičių, iš jų 2–4 savaitės skiriamos studijų rezultatų įvertinimams (egzaminams laikyti, projektams ir kt. darbams ginti).

Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metu 1600 valandų atitinka 60 kreditų. Kolegijoje vykdomos šių formų studijos: nuolatinės ir ištęstinės. Baigus studijų programą, įgytas aukštasis išsilavinimas yra lygiavertis, nepriklausomai nuo studijų formos.

Modulis – iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta programos dalis, turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į tam tikrus studento gebėjimus. Mažiausia modulio apimtis – 10 kreditų.

Studijų programos apimtis gali būti 180/210/240 kreditų.

Studijų dalykai yra privalomi ir pasirenkami.

Minimalus auditorinio paskaitų ir pratybų laikas – 45 minutės. Pietų pertrauka yra ne trumpesnė kaip 45 minutės.

Nuolatinių studijų tvarkaraštyje per vieną dieną negali būti daugiau 8 akademinių valandų, išskyrus atvejus, kai ilgesnes trukmės reikalauja tam tikro modulio specifika, bet ne daugiau 12 akademinių valandų.

Praktinių užsiėmimų (pratybų, seminarų, laboratorinių darbų ir kt.) ir praktikų lankymas yra privalomas.

Studentams vasaros metu suteikiamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos.

Studentas, neišlaikęs studijų dalyko egzamino/neapgynęs projekto, turi teisę pasinaudoti LR MSĮ 55 str.2-os dalies jam suteikta teise šį atsiskaitymą vieną kartą nemokamai perlaikyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sesijos pabaigos. Studentas, turintis studijų skolą, gali ne daugiau kaip 3 kartus perlaikyti egzaminą/ginti projektą savo lėšomis.

Be pateisinamos priežasties praleidęs ir neatlikęs laboratorinių, praktinių, kontrolinių darbų, koliokviumų, studentas turi juos atlikti dėstytojo paskirtu ir suderintu su prodekanu laiku. Už šį papildomą dėstytojo darbą studentas moka kolegijai pagal studijų programoje numatytas valandas.

Galimi du studijų pertraukimo atvejai: studijų pertrauka arba akademinės atostogos. Abiem atvejais studentas paliekamas studentų sąrašuose.
Studentas, grįžęs tęsti mokslą po pertraukos arba akademinių atostogų
, susidariusius skirtumus dėl studijų programų pasikeitimo turi likviduoti prodekano nustatytu laiku, bet ne ilgiau kaip iki einamojo semestro egzaminų sesijos pradžios.

Studentas gali pasirinkti kitą studijų programą, pereiti iš vienos studijų formos į kitą arba būti priimtas mokytis atėjus iš kitos aukštosios mokyklos.

Pažangus studentas (ne anksčiau kaip antrame semestre) gali lankyti paskaitas laisvu grafiku. Studentas rašo prašymą ir, gavęs dėstančių dėstytojų sutikimą, pateikia šį prašymą fakulteto dekanui/studijų centro vadovui, kuris priima sprendimą (rašo įsakymą). Studentui, lankančiam paskaitas laisvu grafiku, visi kiti reikalavimai (praktinių / laboratorinių užsiėmimų lankymas, atsiskaitymas nustatytu laiku, žinių vertinimas) ir teisės išlieka tos pačios.

Laisvas studijų lankymo grafikas gali būti suteiktas:

1.1.       Studentui/-ei, turinčiam/-ai vaiką iki 3 metų;

1.2.       Studentei nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

1.3.       Neįgaliam arba lėtine liga sergančiam studentui;

1.4.       Kitais atvejais – studentui, kurio paskutinio semestro pažangumo vidurkis yra ne mažesnis kaip 8,0;

Studijų nutraukimas, atnaujinimas ir studentų šalinimas iš kolegijos

Studijų nutraukimas, atnaujinimas ir studentų šalinimas iš kolegijos

Kolegijos ir studento sutartis pasibaigia:

 • Išdavus studentui diplomą ir diplomo priedėlį;
 • Išbraukus studentą iš studentų sąrašų.

Studentas braukiamas iš studentų sąrašų:

 • Baigęs studijas.
 • Paties prašymu.
 • Perėjęs studijuoti į kitą instituciją.
 • Negrįžęs iš akademinių atostogų ar studijų pertraukos.
 • Neapgynęs baigiamojo darbo, neišlaikęs baigiamojo egzamino.
 • Studentui mirus.

Studentas šalinamas iš kolegijos:

 • Dėl nepažangumo.
 • Šiurkščiai pažeidęs kolegijos statutą, vidaus tvarką ir drausmę, reglamentuotą kolegijos  tvarkos taisyklėse.
 • Už finansinių įsipareigojimų kolegijai nevykdymą.
 • Laisvės atėmimo bausmės atveju.

Studentai išbraukiami iš sąrašų direktoriaus įsakymu, dekano teikimu, kuriame nurodoma išbraukimo priežastis.

Nutraukusiam studijas asmeniui ir atsiskaičiusiam su kolegija, jam pageidaujant, išduodamas studijų pažymėjimas apie išklausytus dalykus, jų apimtį kreditais, įvertinimus pažymiais. Studijų pažymėjimas registruojamas Studijų reikalų tarnyboje. Studijų pažymėjimą pasirašo direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

Studentas, atnaujinęs studijas po jų nutraukimo, priimamas studijuoti valstybės nefinansuojamose studijose.

Vertinimo sistema

Vertinimo sistema

Studijų dalyko dėstytojas pirmosios paskaitos metu supažindina studentus su dalyko tikslais ir numatomais studijų dalyko rezultatais, turiniu, kaupiamojo vertinimo sistema, vertinimo kriterijais ir kt. Vertinamos tik tos žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kurie yra numatyti studijų dalyko programoje nurodytuose studijų rezultatuose. Dalyko atsiskaitymo užduočių turinyje rekomenduojama pateikti ne mažiau kaip 50 proc. praktinių užduočių.

Studijų pasiekimams vertinti kolegijoje taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai ir egzaminas arba projektas. Dalyko studijų programos apraše nurodoma, ar visų kaupiamojo vertinimo sistemos dalių laikymo rezultatas turi būti „išlaikyta“ ir įvertinta pažymiu. Kiekviename semestre studijuojamo dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Rekomenduojama egzaminui arba projektui skirti ne mažiau kaip 50 proc. kaupiamojo pažymio. Kaupiamasis pažymys įrašomas studento semestro studijų pasiekimų įvertinimo lapelyje ir sesijos žiniaraštyje.

Studijų pasiekimų vertinimo skalė ir pažymiai:

Išlaikymo slenkstis Pažymys* ir trumpas žinių ir gebėjimų apibūdinimas Dalyko studijų rezultatų pasiekimo lygis
Išlaikyta 10 (puikiai)

Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai

Pasiekti visi dalyko studijų rezultatai
9 (labai gerai)

Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. dalyko studijų rezultatų
8 (gerai)

Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. dalyko studijų rezultatų
7 (vidutiniškai)

Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų

Pasiekta ne mažiau kaip 70 proc. dalyko studijų rezultatų
6 (patenkinamai)

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų

Pasiekta ne mažiau kaip 60 proc. dalyko studijų rezultatų
5 (silpnai)

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus

Pasiekta ne mažiau kaip 50 proc. dalyko studijų rezultatų
Neišlaikyta 4

3

2

1

Nepatenkinamai Netenkinami minimalūs reikalavimai Pasiekta mažiau kaip pusė dalyko studijų rezultatų

Egzaminai/projektai, praktikos ir baigiamieji darbai paprastai vertinami pažymiu.

Studentas gali laikyti egzaminą‚ ginti projektą, jei išpildė studijų dalyko apraše nurodytus reikalavimus.

Studentas, neišlaikęs studijų dalyko egzamino/neapgynęs projekto, turi teisę pasinaudoti LR MSĮ 55 str.2-os dalies jam suteikta teise šį atsiskaitymą vieną kartą nemokamai perlaikyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sesijos pabaigos.

Studentas laikomas turinčiu studijų skolą, kai studijų dalyko kaupiamasis pažymys yra nepatenkinamas.

Be pateisinamos priežasties praleidęs ir neatlikęs laboratorinių, praktinių, kontrolinių darbų, koliokviumų, studentas turi juos atlikti dėstytojo paskirtu ir suderintu su prodekanu laiku. Už šį papildomą dėstytojo darbą studentas moka kolegijai pagal studijų programoje numatytas valandas.

Jeigu studentas nelikvidavo studijų skolų per nustatytą laikotarpį, prodekano teikimu dekano įsakymu gali būti paliktas kartoti nepatenkinamai įvertintus studijų dalykus savo lėšomis. Studijų kaina nustatoma už pakartotinai studijuojamų dalykų kreditus. Jeigu studentas nepageidauja kartoti neišlaikytų studijų dalykų, jis braukiamas iš studentų sąrašų už nepažangumą.

Studentas, esantis studijų pertraukoje ar akademinėse atostogose, gali jų metu kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjo studijų skolas, arba jas perlaikyti. Studentas moka už kartojamų dalykų kreditų skaičių.

Studentui dėl pateisinamos priežasties gali būti pratęstas semestre studijuojamų dalykų atsiskaitymų laikotarpis fakulteto dekano/skyriaus vadovo sprendimu. Pateisinamą priežastį pagrindžiantis dokumentas turi būti pristatytas į dekanatą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atsiradusio poreikio pratęsti semestre studijuojamų dalykų atsiskaitymų laikotarpį.