Vardinės stipendijos

Vardinės stipendijos skiriamos pasižymėjusiems Kauno kolegijos studentams. Vardinių stipendijų skyrimo tvarką reglamentuoja stipendijų steigėjų ar valstybės institucijų dokumentai. Itin gerų studijų rezultatų pasiekę Kauno kolegijos studentai buvo apdovanoti Lietuvos prezidentų – Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardo stipendijomis. Prezidento vardo stipendijų skyrimą reglamentuoja 1995 vasario 13 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas nr. 241. Kauno kolegijos studentai yra gavę ir Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendiją. Carol Martin Gruodis (Kerol Martin Gruodis) atminimo švietimo fondas, veiklą Lietuvoje pradėjęs 2002 m., siekia padėti gabiems jaunuoliams siekti mokslo. Vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, pasižymėjusiems studijose ir mokslinėje veikloje studentams.

Skatinamosios stipendijos

 • Skatinamosios stipendijos skiriamos fakultetų dekanų skyriaus vadovų sprendimu.
 • Skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką reglamentuoja: Kauno kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai.
 • Skatinamosios stipendijos skiriamos 10–12 proc. kurso studijų programoje studijuojančių studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus.
 • Skatinamųjų stipendijų dydis svyruoja priklausomai nuo padalinio, kuriame studijuojama, finansinių resursų.
 • Apie skatinamosios stipendijos paskyrimą informuoja padalinio administracija, įvertinusi semestro rezultatus.
 • Kolegijos studentams, patyrusiems artimųjų netektį, gali būti skiriama vienkartinė stipendija.

Kauno kolegijos studentai, pageidaujantys gauti vienkartines stipendijas, turi kreiptis į savo padalinių, kuriuose studijuoja, administracijos atstovus. Kauno kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai

Socialinės stipendijos

Socialines stipendijas gali gauti studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 390 Lt. per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos. Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Socialinių stipendijų skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimo terminai skelbiami fondo interneto svetainės skiltyje „Socialinės stipendijos“.

Studijų kainą dengiančios stipendijos

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Studijų stipendijas gali gauti asmenys nuo 2012-2013 studijų metų įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su mokslo ir studijų institucija. Socialinių stipendijų skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas, kuris studentui skirtą studijų stipendiją perveda į jo prašyme nurodytą studento asmeninę sąskaitą arba į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą už studijas mokamai kainai padengti. Mokama kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos. Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimo terminai skelbiami fondo interneto svetainės skiltyje „Studijų stipendijos“.

Parama išeivijos vaikams

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą (gimnazijos pirmą) klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą: stipendiją, socialinę išmoką. Studentas, norintis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką bei įvykdyti kitus reikalavimus. Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimo terminai skelbiami fondo interneto svetainės skiltyje „Parama užsienio lietuviams“.