KAUNO KOLEGIJOS STUDENTŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ STUDIJUOTI/ ATLIKTI PRAKTIKĄ PAGAL MAINŲ PROGRAMAS, MOBILUMO ORGANIZAVIMO TVARKA

SĄVOKOS

Priimančioji institucija studijoms – oficialiai dalyvaujančios ES Mokymosi visą gyvenimą, Nordplus programoje šalies ar kita aukštojo mokslo institucija, su kuria Kauno kolegija yra pasirašiusi dvišalę sutartį ir kuri yra atsakinga už atvykstančių studijoms iš Kauno kolegijos studentų priėmimą.

Priimančioji institucija praktikai –bet kuri organizacija, vykdanti ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuose (nepriklausomai nuo jos teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame jos veikia, įskaitant ir socialinę sferą), su kuria yra pasirašoma praktikos sutartis. Priimančiąja institucija praktikai pagal ES Erasmus programą negali būti šio tipo organizacijos: Europos Sąjungos institucijos, organizacijos arba organizacijos padaliniai, administruojančios ES programas (tame tarpe ir aukštojo mokslo institucijų tarptautiniai ryšių skyriai ir karjeros centrai), studentą siunčiančios šalies diplomatinė atstovybė.

Praktikos sutartis – trišalė sutartis (angl.k. Training Agreement), pasirašyta studento, siunčiančios ir priimančios institucijos, kurioje susitariama dėl aiškiai apibrėžtos praktikos programos.

Dvišalė sutartis – tarpinstitucinė sutartis tarp priimančios institucijos ir Kauno kolegijos, kurioje numatomas studentų skaičius, studijų kryptys, dėstytojų mainų trukmė ir srautai bei kitos planuojamos veiklos.

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno kolegijos studentai gali išvykti studijuoti pagal Erasmus, NordPlus ar kitą studentų mainų programą į partnerines institucijas, su kuriomis yra pasirašytos Dvišalio bendradarbiavimo sutartys studentų mainų srityje, ir kurios atitinka formalius atitinkamos programos reikalavimus.

2. Kauno kolegijos studentai gali išvykti atlikti praktiką pagal Erasmus, NordPlus ar kitą studentų mainų programą į tinkamą praktikai įmonę, su kuria yra pasirašoma Praktikos sutartis.

II. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS

3. Kiekviename fakultete/padalinyje sudaroma atrankos komisija ir studentų atranka yra organizuojama fakulteto/padalinio projektų koordinatoriaus remiantis Direktoriaus įsakymu „Dėl atrankos studijoms/praktikai užsienyje pagal mainų programas (Erasmus ir Nordplus) organizavimo tvarkos“. Atrankos komisija užtikrina lygias galimybes visiems atrankoje dalyvaujantiems studentams.

4. Pretenduoti į Erasmus studijų vietas, o tuo pačiu ir į Erasmus studento statusą turi teisę visi Kauno kolegijos nuolatinių studijų II, III ir IV kursų studentai, kurie atitinka formalius Erasmus programos reikalavimus kandidatams.

5. Pretenduoti į studijų vietas pagal Nordplus programą turi teisę Kauno kolegijos nuolatinių studijų II, III ir IV kursų studentai, studijuojantys studijų programose, atitinkančiose Nordplus programos tinklo, kuriame dalyvauja Kauno kolegija, studijų sritis.

6. Pretenduoti į praktikų vietas pagal Erasmus (tuo pačiu ir į Erasmus studento statusą), NordPlus ar kitą studentų mainų programą, turi teisę visi Kauno kolegijos nuolatinių studijų studentai, kurie atitinka formalius tų programų reikalavimus kandidatams.

7. Erasmus mainų programoje gali dalyvauti ir specialiųjų poreikių studentai (liga, negalia ar pan.). Jiems galioja tie patys atrankos kriterijai, be to numatoma galimybė skirti paplidomą stipendiją/dotaciją.

8. Kiekvienų metų pavasarį vyksta studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilumo programose, atranka visiems ateinantiems mokslo metams. Nustatant kvotas padaliniams yra orientuojamasi į Kauno kolegijos veiklos 2008-2013 metams programoje numatytų siekinių įgyvendinimo užtikrinimą ir Kauno kolegijai skirtą finansavimą studentų mobilumo įgyvendinimui. Atsiradus galimybei išsiųsti daugiau studentų nei buvo planuota, spalio mėnesį fakultetuose gali būti skelbiama papildoma atranka, kurios metu atrenkami studentai išvykti studijuoti/atlikti praktiką į užsienį einamųjų mokslo metų pavasario semestre.

9. Studentai atrankai turi pateikti tokius dokumentus:

9.1. užpildytą registracijos anketą studijoms/praktikai užsienyje (1 ir 2 priedai);

9.2. sesijų rezultatų suvestinę, patvirtintą fakulteto raštinėje;

9.3. motyvacinį laišką;

9.4. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

10. Pasibaigus atrankai fakultetų projektų koordinatoriai Užsienio ryšių tarnybai (URT) pateikia studentų atrankos protokolus bei atrinktų studentų sąrašus iki balandžio 30 dienos. Papildomos atrankos protokolai ir atrinktų studentų sąrašai URT pateikiami iki spalio 15 d.

11. Atrinktų studentų sąrašai paskelbiami kolegijos internetiniame puslapyje

III. ATRANKOS KRITERIJAI, NORINTIEMS IŠVYKTI STUDIJUOTI

12. Vykdant studentų atranką studijoms pagal Erasmus, NordPlus ar kitą studentų mainų programą turi būti vadovaujamasi šiais žemiau išdėstytais kriterijais:

12.1. studento akademiniais pasiekimais (sesijų rezultatai);

12.2. užsienio kalbos mokėjimu (tos šalies, į kurią vykstama, kalbos arba tos kalbos, kuria vyksta numatomos studijos partnerinėje institucijoje);

12.3. studijų užsienyje plano atitiktimi Kauno kolegijos studijų programai;

12.4. studento motyvacija bei sugebėjimu studijų užsienyje teikiamas galimybes integruoti į studento studijų programą Kauno kolegijoje bei studento tolimesnius akademinius planus;

12.5. studento bendravimo sugebėjimais bei pasirengimu tarpkultūrinei patirčiai.

IV. ATRANKOS KRITERIJAI, NORINTIEMS IŠVYKTI ATLIKTI PRAKTIKĄ

13. Vykdant studentų atranką atlikti praktiką pagal Erasmus, NordPlus ar kitą studentų mainų programą turi būti vadovaujamasi šiais žemiau išdėstytais kriterijais:

13.1. užsienio kalbos mokėjimu (tos šalies, į kurią vykstama, kalbos arba kitos kalbos, kuri gali būti darbinė praktikos metu);

13.2. studento motyvacija bei sugebėjimu praktikos metu įgytas žinias integruoti į savo studijų programą Kauno kolegijoje bei panaudoti tolimesnėje darbinėje veikloje;

13.3. studento bendravimo sugebėjimais bei pasirengimu tarpkultūrinei patirčiai;

13.4. studento akademiniais pasiekimais (sesijų rezultatai);

13.5. praktikos vietos atitikimu tos studijų programos, kurioje studijuoja kandidatas, praktikai keliamiems reikalavimams.

V. DOKUMENTŲ PARENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

14. Atrinkti studijoms studentai privalo užsipildyti priimančios institucijos dokumentus: Prašymą priimti studijuoti (angl. k. Application Form) 2 egz., Prašymą dėl apgyvendinimo (angl. k. Application for Accommodation) 1 egz. ir Mokymosi sutartį (angl. k. Learning Agreement) 3egz. Katedros vedėjas pasirašo Mokymosi sutartį, kurioje numatomi dalykai, kuriuos studentas studijuos išvykęs į užsienį ir kurie bus įskaityti jam grįžus į Kauno kolegiją. Fakulteto projektų koordinatorius, patikrinęs, ar dokumentai užpildyti teisingai, pateikia juos Užsienio ryšių tarnybai.

Kitus priimančios institucijos reikalaujamus dokumentus (pavyzdžiui, CV, Motyvacinį laišką ir t.t.) studentas užpildo pats.

15. Atrinkti praktikai studentai privalo užpildyti Praktikos sutartį (angl. k. Training Agreement) 3 egz. katedros vedėjas pasirašo Praktikos sutartį, kurioje numatoma praktikos užsienyje programa. Fakulteto projektų koordinatorius, patikrinęs, ar dokumentai užpildyti teisingai, pateikia juos Užsienio ryšių tarnybai.

16. Fakulteto/padalinio dekanatas kartu su projektų koordinatoriumi parengia atrinktiems studentams Akademines pažymas (angl. k. Transcript of Records), kuriose atsispindi studento akademiniai pasiekimai.

17. Už Mokymosi sutarties (angl. k. Learning Agreement) ir Praktikos sutarties (angl. k. Training Agreement) sudarymą atsakingas katedros vedėjas.

18. Užsienio ryšių specialistas, atsakingas už išvykstančius studentus, išsiunčia parengtus dokumentus priimančiai institucijai.

19. Gavus patvirtinimą iš priimančios institucijos, Užsienio ryšių tarnybos specialistas, atsakingas už išvykstančius studentus, parengia studentui Finansinę sutartį, kurios pagrindu yra mokama Erasmus ar Nordplus programos stipendija.

20. Sugrįžęs iš užsienio institucijos studentas privalo į Kauno kolegijos Užsienio ryšių tarnybą pristatyti šiuos dokumentus:

20.1. pažymą (angl. k. Confirmation), patvirtinančią studijų/praktikos užsienio institucijoje laikotarpį;

20.2. jei vyko į studijas – vieną Mokymosi sutarties kopiją (angl. k. Learning Agreement) bei užpildytą Pakeitimų lapą (angl. k. Changes to Originally Proposed Study Programme ), jei buvo keistas bent vienas iš numatytų studijų dalykų;

20.3. užsienio institucijos išduotą Akademinę pažymą (angl. k. Transcript of Records) (jei vyko į studijas), kurioje būtų nurodyti studijuoti dalykai, studijų apimtis ECTS (Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema) kreditais bei įvertinimas pagal ECTS vertinimo skalę;

20.4. jei vyko į praktiką – praktikos vadovo Atsiliepimo kopiją;

20.5. dvi ataskaitas (MS Word ir MS PowerPoint formatu), kurių formos studentams iš anksto yra išsiunčiamos elektroniniu paštu.

21. Studentas privalo pristatyti savo specialybės katedros vedėjui visų aukščiau išvardintų dokumentų kopijas.

22. Studento studijų/praktikos užsienyje įskaitymas vykdomas remiantis Kauno kolegijos direktoriaus 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1-1291.

23. Dėl iškilusių problemų užsienyje studentas kreipiasi į fakulteto projektų koordinatorių arba į URT išvykstančių studentų ir dėstytojų koordinatorių.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Jei studentas nesutinka su atrankos organizavimo arba studijų/praktikos įskaitymo rezultatais, jis turi teisę per 10 dienų pateikti apeliaciją Kolegijos direktoriui.

25. Kiekvienai apeliacijai nagrinėti sudaroma komisija iš 3 asmenų ( Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, Užsienio ryšių tarnybos atstovas ir atitinkamo fakulteto, kuriame studijuoja studentas, dekanas/ė)