FINANSINĖ PARAMA

BENDRAI APIE STIPENDIJAS IR JŲ RŪŠIS 

Universiteto studentams skiriamų stipendijų rūšys:

 • skatinamosios stipendijos,
 • vienkartinės skatinamosios stipendijos,
 • socialinės stipendijos,
 • vienkartinės socialinės stipendijos,
 • rėmėjų (mecenatų) stipendijos.

Skatinamosios stipendijos skiriamos valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems, o nuo 2009 m. priimtiems ir valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems, akademinių skolų neturintiems pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentams, taip pat studentams, studijuojantiems pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Socialinės stipendijos skiriamos valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams, taip pat studentams, studijuojantiems pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, turintiems ne daugiau kaip 1 akademinę skolą. Šias stipendijas skiria ir išmoka Valstybinis studijų fondas.

Studentai, gaunantys socialinę stipendiją, gali gauti ir visų kitų rūšių stipendijas

STIPENDIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO PRINCIPAI

Universitete nustatyti tokie stipendijų dydžiai:

BSI – bazinė socialinė išmoka, atitinkanti 38 €.

 • socialinė stipendija – 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio;
 • vienkartinė socialinė stipendija – 4 BSI dydžio (išskirtiniais atvejais – iki 12 BSI) dydžio;
 • rektoriaus skatinamoji stipendija už išskirtinius studijų ir mokslinės (meno) veiklos rezultatus – 5 BSI dydžio;
 • skatinamoji stipendija už gerus studijų ir mokslinės (meno) veiklos rezultatus –  2 BSI dydžio;
 • vienkartinė skatinamoji stipendija už aktyvią sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninę veiklą – iki 3 BSI dydžio;

Stipendijų dydžiai gali keistis Vyriausybės arba Universiteto senato nutarimu.

Vienkartinių stipendijų suma per semestrą neturi viršyti 10 BSI.

Stipendijų mokėjimas nutraukiamas:

 • išbraukus studentą iš Universiteto studentų sąrašų;
 • rektoriaus arba dekano įsakymu skyrus papeikimą;
 • suteikus akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.

SOCIALINĖS STIPENDIJOS IR VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS. VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas rasite čia:

https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS

VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ SĄLYGOS 2013 METAIS 

Rudens semestre teikiamos paskolos:
1. studijų kainai sumokėti;
2. gyvenimo išlaidoms (maksimali suma 2000 €, išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį į asmeninę sąskaitą);
3. dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis(maksimali suma 2400 €, išmokama per vieną kartą į asmeninę sąskaitą).

Asmeniui, kuriam skirta studijų stipendija pagal Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121), valstybės remiamos paskolos studijų kainos daliai sumokėti dydis per vienus metus negali viršyti asmens mokamos aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos ir jam skirtos studijų stipendijos dydžių skirtumo.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamias paskolas rasite čia:

https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-paskolos

Naujienas, Valstybio studijų fondo teikiamas finansines galimybes studentams bei paraiškų teikimo terminus rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje:

http://www.vsf.lt/

38

Minimali stipendija

38

1 BSI

iki 2000

Paskola gyvenimo išlaidoms