Bendrabučių nuostatai

KAUNO KOLEGIJOS BENDRABUČIŲ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai nustato Kauno kolegijos (toliau – Kolegijos) studentų bendrabučių veiklą bei gyvenimo juose tvarką.

2. Bendrabučiuose studijų laikotarpiu apgyvendinami Kolegijos nuolatinių studijų studentai.

3. Bendrabučiuose, esant laisvoms vietoms, gali būti apgyvendinami ištęstinių studijų studentai sesijų laikotarpiui.

4. Bendrabučiuose apgyvendinami ir pagal ERASMUS programą atvykę užsienio mokymo institucijų studentai (vietas bendrabučiuose rezervuojamos Tarptautinių studijų skyriaus teikimu, bet ne vėliau, kaip likus mėnesiui iki semestro pradžios).

5. Apgyvendinus studentus, esant laisvoms vietoms bendrabutyje gali būti apgyvendinami kitų aukštųjų mokyklų studentai bei kiti asmenys.

6. Bendrabučiuose apgyvendinama:

 • Bendrabutyje Nr.1 Taikos pr. 121, Kaune. Bendrabutyje yra 353 gyvenamosios vietos, iš jų 20 yra skirta studentų mainų programos studentams.
 • Bendrabutyje Nr.2 V.Krėvės pr. 92, Kaune. Bendrabutyje yra 372 gyvenamųjų vietų.
 • Bendrabutyje Nr.3 V. Krėvės pr. 90, Kaune. Bendrabutyje yra 369 gyvenamosios vietos.
 • Bendrabutyje Nr.4 Kalniečių g. 126, Kaune. Bendrabutyje yra 250 gyvenamųjų vietų.

7. Bendrabučiuose kambariai gali būti dviejų arba trijų vietų.

II. BENDRABUČIŲ VALDYMAS

8. Bendrabučiai yra Kauno kolegijos studentus aptarnaujantys padaliniai.

9. Kolegijos bendrabučių rezervavimo sistemos valdymą, pagal suteiktas teises, vykdo bendrabučių valdytoja(-s)/administratorius(-ė).

10. Bendrabučių veiklą organizuoja Kolegijos direktoriaus skiriama(-s) valdytoja(-s) ir administratorius(-ė).

11. Bendrabučių savivaldą organizuoja bendrabučių tarybos.

III. BENDRABUČIO TARYBA

12. Bendrabučių tarybos nariai renkami vienerių metų laikotarpiui, ne daugiau 3 kartus iš eilės, visuotinio gyventojų susirinkimo metu.

13. Bendrabučio tarybą sudaro: bendrabučio gyventojų išrinkti studentai gyvenantys tame bendrabutyje ir studentų atstovybės atstovas. Bendrabučio tarybą sudaro ne daugiau kaip 9 nariai ir nemažiau kaip 7 (gali būti ir lyginis narių skaičius). Į bendrabučio tarybą negali būti renkami studentai turintys drausminių nuobaudų.

14. Bendrabučio tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo studentų atstovybė ir bendrabučių valdytoja(-s).

15. Tarybos nariui(-iams) atsisakius arba dėl kokių nors priežasčių nebegalinčiam būti tarybos nariu, tarybos pirmininkas privalo apie tai informuoti bendrabučio valdytoją ir suorganizuoti rinkimus.

16.Bendrabučio tarybos veiklą organizuoja tarybos pirmininkas, išrinktas iš tarybos narių tarpo pirmo posėdžio metu.

17. Bendrabučio tarybos susirinkimus šaukia: bendrabučio tarybos pirmininkas, ne mažiau kaip 50% bendrabučio tarybos narių, bendrabučio valdytojas arba studentų atstovybė.

18. Bendrabučio tarybos susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per du mėnesius.

19. Bendrabučio tarybos posėdžiai laikomi teisėtais, jei juose dalyvauja daugiau nei 50%+1 tarybos narių.

20. Bendrabučio tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

21. Bendrabučio tarybos sprendimai gali būti priimami tik esant tarybos narių kvorumui.

22. Bendrabučio taryba:

 • Rengia ir teikia pasiūlymus vidaus tvarkos taisyklių pakeitimams. Taisyklės įsigalioja, kai jas savo parašu patvirtina bendrabučio valdytojas ir bendrabučio tarybos pirmininkas;
 • Analizuoja ir teikia pasiūlymus bendrabučio valdytojui(-ai) dėl bendrabučių ūkinės ir finansinės veiklos, dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo bendrabučiuose, aptarnaujančio personalo darbo organizavimo. Tarybai pateikus skundą arba pasiūlymą raštu, per 7 darbo dienas Taryba turi gauti raštišką atsakymą iš bendrabučio valdytojo(-os);
 • Gali organizuoti šventinius renginius, raštu suderinus su bendrabučio valdytoju(-a);
 • Dalyvauja svarstant gyventojų pašalinimo iš bendrabučio klausimus;
 • Turi teisę gauti bendrabučio lėšų panaudojimo ataskaitas.

IV.  APGYVENDINIMAS BENDRABUČIUOSE

23. Kauno kolegijos studentai bendrabučiuose yra apgyvendinami apgyvendinimo komisijos nutarimu (toliau – Komisija).

24. Komisiją sudaro: Direktoriaus pavaduotojas komunikacijai, Kolegijos Studentų atstovybės narys, bendrabučių valdytoja ir bendrabučių administratorius.

25. Kolegijos studentai, pageidaujantys gyventi bendrabutyje, pildo paraišką patalpintą Kauno kolegijos interneto svetainėje, paskyroje „Apgyvendinimas“.

26. Tarp nuolatinių studijų pirmo kurso studentų pirmenybė (išvardintas eilės tvarka) gyventi bendrabutyje yra suteikiama:

 • našlaičiams (neturintiems abiejų tėvų arba globojamiems);
 • neįgaliesiems (turintiems riboto darbingumo pažymėjimą);
 • socialiai remtiniems;
 • gyvenantiems 50 km ir toliau nuo Kauno.

27. Tarp nuolatinių studijų aukštesnio kurso studentų pirmenybė gyventi bendrabutyje suteikiama tiems, kurie jau ankstesniais metais gyveno bendrabutyje bei atsakingai laikėsi nustatytų taisyklių.

28. Kiekvienais metais studentų priimtų gyventi bendrabučiuose sąrašai yra skelbiami einamųjų metų rugpjūčio 20 d., kuriuose nurodomas bendrabučio adresas ir kambario numeris.

29. Su bendrabučiuose apgyvendintais studentais, išskyrus šios tvarkos 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytus asmenis, sudaromos sutartys vienerių metų laikotarpiui, kurios gali būti pratęsiamos.

30. Kitiems mokslo metams sutartys pratęsiamos ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki galiojančios sutarties pabaigos. Pratęsus sutartį gyvenama vieta gali būti pakeista, jeigu tai būtina optimizuojant bendrabučio užimtumą. Esant galimybei, galima pakeisti gyvenamą vietą, jei to pageidauja studentas.

31. Laiku nepratęsus sutarties, gyventojas netenka pirmumo teisės gyventi bendrabutyje einamaisiais mokslo metais.

32. Šios tvarkos 5 punkte nurodyti asmenys pageidaujantys gyventi bendrabutyje, turi kreiptis į bendrabučių valdytoją ir užpildyti internete paraišką.

33. Išreiškus pageidavimą gyventi ištęstinių studijų studentams ir kitiems asmenims bendrabutyje, esant laisvoms vietoms su jais sudaromos sutartys jų gyvenimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams.

34. Apgyvendinimo sutartis pasirašo Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu įgaliotas bendrabučių valdytojas(-a).

V. BENDRABUČIO GYVENTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

35. Bendrabučio gyventojai turi teisę:

 • rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinktais jos nariu;
 • teikti pasiūlymus dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, personalo darbo, bendrabučio bendrųjų patalpų panaudojimo bendrabučio tarybai arba bendrabučio valdytojui(-ai);
 • naudotis bendrabučio inventoriumi ir patalpomis;
 • priimti svečius;
 • bendrabučio valdytojui(-ai) pateikus prašymą, vasaros metu praktiką atliekantiems, turintiems darbą studentams gyventi bendrabučiuose;
 • turėti internetinę prieigą savo gyvenamąjame kambaryje, Kauno kolegija neatsako už interneto įvedimą gyventojų kambariuose;
 • prieštarauti ir kreiptis dėl jiems skirtų nuobaudų bendrabučio tarybai.
 • grįžti bet kuriuo paros metu, perspėjus budintį asmenį.

36. Bendrabučio gyventojai privalo:

 • laikytis bendrabučių nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių;
 • gyventi jiems paskirtuose kambariuose;
 • tausoti bendrabučio turtą;
 • laikytis gaisrinės saugos, elektrosaugos, ir dujų eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimų;
 • laikytis sanitarinių higieninių reikalavimų:
 • taupiai vartoti vandenį ir energetinius išteklius;
 • nevartoti ir neplatinti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų bendrabutyje ir bendrabučio teritorijoje;
 • kompensuoti padarytą bendrabučiui žalą;
 • laiku susimokėti už bendrabučio nuomą ir teikiamus patarnavimus;
 • informuoti bendrabučio valdytoją apie laikiną išvykimą (pasiėmus akademines atostogas, studijų pertrauką) iš bendrabučio ilgiau kaip 1 mėn.;
 • laikytis rimties ir ramybės nuo 19 val. iki 7 val. ryto;
 • išsikelti per nuomos sutartyje numatytą terminą nutraukus studijas kolegijoje;

VI. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ SVEČIAI

37. Gyventojai svečius gali priimti: Darbo dienomis nuo 8 val. – 23 val., nedarbo ir šventinėmis dienomis nuo 10 val. – 24 val.

38. Svečiai registruojami svečių registracijos knygoje, pateikiant asmens dokumentą.

39. Gyventojai, pasikvietę svečius, atsako už jų elgesį bei padarytą žalą.

40. Bendrabučio teikimu svečiai gali būti apgyvendinami pagal nustatytą mokestį.

VII. KOKYBIŠKOS GYVENIMO APLINKOS UŽTIKRINIMAS

41. Bendrabučių gyventojų gyvenimo aplinka rūpinasi bendrabučių darbuotojai ir patys gyventojai.

42. Už bendrabučio nuostatų bei vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą  bendrabučių gyventojų pažeidimai fiksuojami drausminėmis nuobaudomis.

43. Nuobaudų formos:

 • pastaba (žodinė);
 • papeikimas;
 • griežtas papeikimas;
 • šalinamas iš bendrabučio visam studijų laikotarpiui, be teisės lankytis bendrabutyje.

44.Bendrabučio gyventojas gauna pastabą:

 • už asmens dokumento nepateikimą bendrabučio budėtojams(-oms);
 • už nuolatinį triukšmo kėlimą nuo 19 val. iki 7 val. ryto.
 • už sistemingą triukšmo kėlimą nuo 20 val. iki 7 val. ryto;
 • 2 savaites ir daugiau vėluoja susimokėti už bendrabutį.

45.Bendrabučio gyventojams skiriamas papeikimas:

 • už alkoholinių gėrimų vartojimą ir platinimą bendrabutyje ir jo teritorijoje;
 • už rūkymą neleistinose vietose;
 • už pašalinių asmenų savavališką priėmimą ir slėpimą bendrabutyje;
 • už bendrabučio aplinkos teršimą.

46.Bendrabučio gyventojas gauna griežtą papeikimą:

 • kai sąmoningai gadina ir naikina bendrabučio turtą;
 • grasina bendrabučio darbuotojams, vykdantiems savo pareigas;
 • už įžūlų elgesį su bendrabučio gyventojais bei aptarnaujančiu personalu.

47. Bendrabučio gyventojas šalinamas iš bendrabučio visam studijų laikotarpiui:

 • už chuliganiškus veiksmus;
 • už du mėnesius iš eilės nesumokėjus mokesčio už gyvenimą bendrabutyje;
 • už tabako gaminių, psichotropinių medžiagų vartojimą ir platinimą bendrabutyje;
 • už atsisakymą atlyginti bendrabučiui padarytą žalą;
 • už savavališką patalpų ir kambarių užėmimą;
 • už sistemingą alkoholinių gėrimų vartojimą ir pardavinėjimą.

48. Bendrabučio gyventojams nuobaudas skiria Kauno kolegijos direktorius bendrabučių valdytojos(-o) teikimu suderinus su bendrabučio taryba. Skirtas nuobaudas bendrabučio gyventojas gali apskųsti Kauno kolegijos apgyvendinimo komisijai.

VIII. MOKESTIS UŽ BENDRABUTĮ

49. Per tris dienas po sutarties pasirašymo, gyventojas privalo bankiniu pavedimu mokėti mokestį už gyvenimą bendrabutyje einamajį mėnesį ir dviejų mėnesių mokesčio dydžio užstatą. Užstatas yra garantas galimai gyventojo padarytai bendrabučiui žalai padengti. Nepanaudotas užstatas yra grąžinamas pasibaigus sutarties terminui, gyventojui pateikus prašymą.

5o. Mokestį už bendrabutį sudaro patalpų nuoma, komunalinės paslaugos (elektra, karštas ir šaltas vanduo, šildymas). Už naudojimąsi skalbimo mašinomis imamas pagal faktišką naudojimo mokestį . Mokestis už bendrabutį gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į galiojančias komunalinių paslaugų kainas, bei išlaidas. Bendrabučių kambarių nuomos kainą ir kitų paslaugų kainas įsakymu tvirtina Kolegijos direktorius, kasmet prieš mokslo metus.

51. Apmokėjimo už bendrabučių paslaugas kontrolę vykdo bendrabučių valdytoja(-s) /administratorius(-ė), vyriausioji buhalterė(-is).

52. Nuomos mokestį už kiekvieną einamąjį mėnesį Nuomininkas (studentas) privalo sumokėti iki einamojo mėnesio 5 dienos.

53. Iki birželio 15 dienos arba ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki išvykimo, pateikti rašytinį prašymą bendrabučio valdytojui(-ai) dėl gyvenamosios vietos revervavimo, jeigu vasaros atostogų metu arba išvykus pagal mainų programas tęsti studijų į kitas aukštąsias mokyklas, arba praktikos (virš 1 mėn.), arba ilgalaikės ligos ( virš 1 mėn.) atveju neketina gyventi bendrabutyje, bet nori išsaugoti gyvenamąją vietą: sumokėti direktoriaus įsakymu nustatytą gyvenamosios vietos rezervacijos įmoką.

54. Studentui vienašališkai nutraukus sutartį, įmokėtos sumos negrąžinamos tik tuo atveju, jei studentas sugadina bendrabučio inventorių, kurio vertė yra lygi užstato sumai.

55. Studentui šalių susitarimu nutraukus sutartį, mokestis skaičiuojamas iki momento, kada pateikiamas nuomininko prašymas nutraukti sutartį. Jei nuomininkas nepateikia tokio prašymo, skaičiuojamas visas mokestis iki momento, kada nuomininkas iškeldinamas iš Kolegijos bendrabučio.

VIII. NUOSTATŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS

56. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

57. Nuostatų pakeitimus inicijuoti gali bendrabučių valdytojas(-a) arba Kauno kolegijos studentų atstovybė.