BAKALAURAS #AKADEMINISTREČIADIENIS

Žinau, tu pagalvoji, ne!

Tiksliau tu jau pradėjai rašyti savo baigiamąjį darbą.
Tad noriu pasidalinti aktualia informacija su tavimi:

Kas nutinka, jei laiku neparengi bakalaurinio darbo?

 • Studentui, neparengusiam BD nustatytu laiku, neatvykusiam į BD gynimą arba į KE dėl pateisinamos priežasties, gali būti leidžiama ginti BD arba laikyti KE kitame tos pačios studijų programos kvalifikavimo komisijos posėdyje.

Kas nutinka, jei neapsigini bakalaurinio darbo?

 • Neišlaikęs KE arba neapgynęs BD studentas yra braukiamas iš studentų sąrašų.
 • Asmens prašymu,direktoriaus įsakymu asmuo gali būti vėl priimtas studijuoti Kauno kolegijoje,bet ne vėliau, kaip 6 mėnesiai iki studijų programos baigimo datos.
 • BD įvertinus nepatenkinamai, studentas, jį patobulinęs, gali ginti pakartotinai ne anksčiau kaip po pusės metų, tačiau ne vėliau kaip po dviejų metų.
 • Katedros vedėjas nustato studento studijų programos skirtumus ir kiekvienu atveju nusprendžia jų likvidavimo būtinumą.
 • Kvalifikavimo komisijos posėdžio datą dėl pakartotinio KE laikymo ar BD gynimo nustato kolegijos direktorius.


Kokios sąlygos sudaromos baigiamajam bakalauriniam darbui ginant jį po metų?

 • Studentui, kuris pakartotinai laiko KE arba ginasi BD per vienerius metus nuo KE laikymo ir/ar BD gynimo, gali būti taikomi jo studijuotos studijų programos reikalavimai.
 • Dalyko/modulio įskaitymo atveju katedros vedėjas pildo studijavimo pasiekimų įskaitymo kortelę. Esant studijų programos skirtumams, katedros vedėjas parengia studento studijų skirtumų lentelę. Baigiamasis darbas ir kvalifikacinis egzaminas neįskaitomi.

Svarbu paminėti:

 • Studento prašymu,katedros vedėjo teikimu ir dekano įsakymu baigiamasis darbas gali būti ginamas nuotoliniu būdu.
 • Baigiamųjų darbų gynimo datos skelbiamos ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki viešojo gynimo pradžios.
 • Studentui, neatvykusiam įbaigiamojo darbo gynimą dėl pateisinamos priežasties, gali būti leidžiama ginti baigiamąjį darbą kitame tos pačios programos kvalifikavimo komisijos posėdyje.

Daugiau informacijos: https://www.kaunokolegija.lt/kk_wp_content/uploads/2018/09/BD_KE_TVARKA-2018.pdf